Školení řidičů

Školení řidičů provádíme buď v prostorách jednotlivých organizací nebo v prostorách autoškoly.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů vychází především z následujících právních předpisů:

a) zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Školení řidičů na získání "Osvědčení profesní způsobilosti řidiče" na základě akreditace udělené krajským úřadem.


b) zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů - Školení řidičů z povolání


c) zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - Školení řidičů - referentů.

  

a) Školení řidičů na profesní osvědčení
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a přezkoušení jejich znalostí vyplývající ze zákona č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se týká okruhů řidičů, vyjmenovaných v § 48 odst. 1 písm. a) až d) zákona.

Dokladem o provedeném školení je osvědčení profesní způsobilosti řidiče, které vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě magistrát příslušný podle místa trvalého pobytu řidiče. Tento doklad je podle zákona č. 361/2000 Sb. při řízení takového vozidla jedním z dokladů potřebných k řízení a řidič je povinen ho vozit s sebou a na požádání předložit ke kontrole policistovi.

b) Školení řidičů z povolání
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a přezkoušení jejich znalostí vyplývající ze zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech řidičů z povolání. Za řidiče z povolání se považuje řidič, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, nebo dopravce, který provozuje dopravu pro cizí potřeby a je zároveň řidičem vozidla, kterým tuto dopravu provozuje.

Zákon odkazuje na vyhlášku č. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti silničních motorových vozidel. Tato vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 470/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. Za nástupnický právní předpis po vyhlášce č. 55/1991 Sb. se považuje zákon č. 247/2000 Sb. V tomto případě se ale pro školení řidičů z povolání vztahuje pouze obsah stanovený v příloze č. 6 zákona č. 247/2000 Sb.

Povinnost účasti na školení pro tyto osoby vyplývá z ustanovení § 3 odstavce 1 písmeno d) zákona č. 111/1994 Sb. Zákon v tomto případě nestanovuje, jaký doklad řidič obdrží po takto absolvovaném školení a přezkoušení. Provedení školení a přezkoušení však musí být spolehlivě a jednoznačně zadokumentováno.

c) Školení řidičů - referentů
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 133 odst. 1 písmeno e) ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V § 273 odst. 1) jsou výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné o dopravní předpisy. Mezi dopravní předpisy patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, dále nařízení vlády č.168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě.

V případě tohoto školení se Zákoník práce z hlediska obsahu a rozsahu školení a ověření znalostí neodvolává na žádný jiný právní předpis, podle kterého by toto školení mělo být prováděno. Bude záležet pouze na zaměstnavateli, v jakém obsahu a rozsahu vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem zabezpečí provedení jeho školení a po jeho ukončení ověření získaných znalostí. Pokud se týká periodicity, potom analogicky se zákonem č.247/2000 Sb. by školení mělo probíhat 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno.

Copyright © 2019 www.autoskolaprazak.cz. Všechna práva vyhrazena.