Organizace výcviku

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

Osnova teoretické výuky

  • předpisy o provozu vozidel
  • ovládání a údržba vozidla
  • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • zdravotnická příprava

Praktický výcvik

Rozsah praktického výcviku je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Předměty praktického výcviku:

  • přijetí do výcviku a zahájení kurzu
  • řízení vozidla
  • praktická údržba vozidla
  • zdravotnická příprava

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou „Žádost o řidičské oprávnění“ a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Posudek je součástí žádosti.
Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.
Dále je třeba před zahájením kurzu uhradit kurzovné nebo přiměřenou zálohu.

Délka kurzu

Délka kurzu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku.
Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 – 3 měsíce. Ostatní kurzy od 1 do 2 měsíců. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

Ukončení kurzu

Váš výcvik můžeme ukončit poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální, tudíž Vám nic nebrání domluvit si s učitelem takový počet hodin, abyste se k závěrečné zkoušce cítili 100% připraveni.